Xem tiến độ thực hiện đồ án  
Đăng ký ĐỒ ÁN Học kỳ 1 Năm học 2018-2019
Đã hết hạn đăng ký đồ án
Nhập thông tin sinh viên
1. Mã sinh viên
2. Ngày tháng năm sinh  
3. Mã bảo vệ
4. Đăng ký

© Khoa Công nghệ Điện - Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Lầu 5 nhà X trung tâm xưởng trường