ĐĂNG KÝ MỞ LỚP THEO YÊU CẦU
ĐĂNG KÝ THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Nhập thông tin sinh viên
1. Mã sinh viên
2. Ngày tháng năm sinh  
3. Mã bảo vệ
4. Đăng ký

© Khoa Công nghệ Điện - Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Lầu 5 nhà X trung tâm xưởng trường