Xem tiến độ thực tập tốt nghiệp  
ĐĂNG KÝ THỰC TẬP
Nhập thông tin sinh viên
1. Mã sinh viên
2. Ngày tháng năm sinh  
3. Mã bảo vệ
4. Đăng ký

© Khoa Công nghệ Điện - Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Lầu 5 nhà X trung tâm xưởng trường