Đăng ký xin bảng điểm
http://feeiuh.com/fee/dangkyhoclai/dang-ky-hoc-lai.php