Đào tạo trình độ Cao đẳng Nghề

ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Trình độ đào tạo:

Cao đẳng

Loại hình đào tạo:

Nghề

Ngành đào tạo:

Công Nghệ Kỹ Thuật Điện

Tên tiếng Anh:

Mã ngành:

N510301


*Xem chi tiết*