Lịch bảo vệ Đồ án, chuyên đề

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN , CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 
HK2, NĂM HỌC 2016-2017

STT Lớp học Môn học Giảng viên Lịch bảo vệ
1 CDDI16A Chuyên đề tốt nghiệp 1_N1 Dương Thanh Long Xem tại đây 
2 CDDI16A Chuyên đề tốt nghiệp 1_N2 Bạch Thanh Qúy Xem tại đây
3 CDDI16A Chuyên đề tốt nghiệp 1_N3 Châu Minh Thuyên Xem tại đây 
4 CDDI16A Chuyên đề tốt nghiệp 2_N1 Dương Thanh Long Xem tại đây 
5 CDDI16A Chuyên đề tốt nghiệp 2_N2 Bạch Thanh Qúy Xem tại đây
6 CDDI16A Chuyên đề tốt nghiệp 2_N3 Châu Minh Thuyên Xem tại đây 
7 CDDKTD16A Chuyên đề tốt nghiệp 1_N1 Ngô Thanh Quyền Xem tại đây 
8 CDDKTD16A Chuyên đề tốt nghiệp 1_N2 Ngô Thanh Quyền Xem tại đây 
9 CDDKTD16A Chuyên đề tốt nghiệp 2_N1 Ngô Thanh Quyền Xem tại đây 
10 CDDKTD16A Chuyên đề tốt nghiệp 2_N2 Ngô Thanh Quyền Xem tại đây 
11 NCDI8A Đồ án chuyên ngành A_N1 Dương Thanh Long Xem tại đây 
12 NCDI8A Đồ án chuyên ngành A_N2 Dương Thanh Long Xem tại đây 
13 NCDI8ALT Đồ án chuyên ngành A_N1 Châu Minh Thuyên Xem tại đây 
14 NCDI8B Đồ án chuyên ngành A_N1 Bạch Thanh Qúy Xem tại đây
15 NCDI8B Đồ án chuyên ngành A_N2 Bạch Thanh Qúy Xem tại đây
16 NCDI8C Đồ án chuyên ngành A_N1 Châu Minh Thuyên Xem tại đây 
17 NCDI8C Đồ án chuyên ngành A_N2 Châu Minh Thuyên Xem tại đây  
18 NCDI8D Đồ án chuyên ngành A_N1 Dương Thanh Long Xem tại đây 
19 NCDI8D Đồ án chuyên ngành A_N2 Dương Thanh Long Xem tại đây 
20 DHDI12AVL Đồ án học phần 2A_N1 Dương Thanh Long Xem tại đây
21 DHDI12AVL Đồ án học phần 2A_N2 Bạch Thanh Qúy Xem tại đây
22 DHDI9 A/B Đồ án chuyên ngành A  Trần Thanh Ngọc Xem tại đây 
23 DHDKTD9
A/B
Đồ án chuyên ngành D  Trần Thanh Ngọc Xem tại đây 
24 DHDI10
A/B/C/D/E
Đồ án cơ sở  Trần Thanh Ngọc Xem tại đây 
25 DHDKTD10
A/B/C
Đồ án cơ sở  Trần Thanh Ngọc Xem tại đây