Tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017
http://www.hui.edu.vn/vi/tuyen-sinh-fi16/thong-bao-tuyen-sinh-he-cao-dang-chinh-quy-nam-2017-a1403.html