Đào tạo Đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2017
    1. Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

-   Thông tin chương trình, mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra 

-   Chương trình đào tạo  

-   Kế hoạch đào tạo  

-   Đề cương môn họcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2016
     1. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2014