Lãnh đạo khoa

Trưởng Khoa
ThS Phạm Trung Kiên


       
                                                     
   

          Phó Trưởng Khoa                                                         Phó Trưởng Khoa
      TS. Trần Thanh Ngọc                                                    
TS. Bạch Thanh Qúy
                                           

                                                           

        Tổ Trưởng Bộ môn                                                         Tổ Trưởng Bộ môn 
   TS. Dương Thanh Long                                                     TS. Phạm Công Duy

                                                         
       
                                                        
      Tổ Trưởng Bộ môn                                                         Tổ Trưởng Bộ môn
  TS. Châu Minh Thuyên                                                   TS. Ngô Thanh Quyền