Sự Kiện
Tập thể Khoa Công Nghệ Điện (30-12-2015)

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

    Khoa Công Nghệ Điện luôn chú trọng phát triển về đội ngũ và cơ cấu nhân sự, nhiều giáo viên trẻ trong Khoa đã được tạo điều kiện cho đi học nước ngoài hoặc cho đi học trong nước. Hiện nay Khoa có 52 cán bộ, trong đó: 8 Tiến sĩ, 2 Nghiên cứu sinh ở nước ngoài, 25 thạc sĩ, 12 đang học cao học trong và ngoài nước và 5 kỹ sư 

Cán bộ giảng viên của khoa được phân chia theo các bộ môn dưới sự quản lý của các trưởng bộ môn và các trưởng bộ môn sẽ dưới quyền quản lý trực tiếp của trưởng khoa. Việc phân chia nhằm mục đích phân công đúng chuyên môn của giảng viên cũng như tạo thuận lợi trong công tác quản lý đào tạo của khoa. Hiện nay, Khoa Công Nghệ Điện được cấu thành bởi 4 Bộ môn chính bao gồm:

  • Bộ môn Cơ Sở Nghành

  • Bộ môn Thiết Bị

  • Bộ môn Tự Động Hóa

  • Bộ môn Cung Cấp 


Danh sách giảng viên giảng dạy tại khoa