Sự Kiện
IUH: Trường đầu tiên tại phía Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (05-05-2017)
http://www.hui.edu.vn/vi/bo-suu-tap-anh-fi32/giay-chung-nhan-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-cap-co-so-giao-duc-a1322.html