Sự Kiện
Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh chính thức trở thành thành viên liên kết của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA) (05-05-2017)
http://www.hui.edu.vn/vi