Thông Báo
Thông báo kế hoạch thực tập đối với các lớp DHDI10A, DHDI10B HK2 năm 2017-2018. (04-12-2017)

              BỘ CÔNG THƯƠNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

               ---------------------------

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HK2 NĂM 2017-2018 ( đợt 1)

   Căn cứ chương trình đào tạo và thời gian học của sinh viên, Khoa Công Nghệ Điện thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK2 năm 2017-2018 đối với lớp DHDI10A, DHDI10B như sau:

       I.            THỜI GIAN THỰC TẬP:

1.    Đối với những sinh viên đi thực tập trước : Đi từ ngày 11/12/2017 đến 02/02/2018.

2.    Đối với những sinh viên đi theo tiến độ trong Thời khóa biểu: Đi từ ngày 02/01/2018 đến 11/03/2018.

 KẾ HOẠCH THỰC TẬP:

1.      Thứ 4 vào lúc 09 giờ ngày 06/12/2017, sinh viên lớp DHDI10A, DHDI10B  thực tập HK2 năm 2017 - 2018 tập trung tại phòng V7.05 ĐỂ KHOA HƯỚNG DẪN ĐI THỰC TẬP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP.

2.      Đối với những  sinh viên đi thực tập trước, chiều thứ 5 ngày 07/12/2017 sinh viên xem danh sách công ty mình thực tập và giảng viên hướng dẫn theo sự sắp xếp của khoa tại mục Thông báo trên trang web http : http://feeiuh.com/  của khoa Điện ( Sinh viên đi theo tiến độ trong thời khóa biểu sẽ có thông báo cụ thể sau)

3.      Sáng thứ 2, lúc 08 giờ, ngày 11/12/2017, đại diện nhóm nhận trình thư thực tập tại khoa (gặp thầy Thắng ) và tiến hành đến công ty để thực tập.  ( chú ý: sinh viên đến công ty thực tập đi theo nhóm, không đi riêng lẻ )

4.      Thời gian nộp báo cáo thực tập : Sinh viên nộp tập trung cho lớp trưởng, lớp trưởng đại diện nộp về khoa ( thầy Thắng ).

-          Hạn cuối nộp báo cáo thực tập trước ngày 23/03/2018

-          Thời gian bảo vệ thực tập dự kiến trong tuần thứ 3 sau khi kết thúc thực tập ( Khoa sẽ thông báo sau ).

-          Xem hướng dẫn đóng cuốn báo cáo thực tập trên trang web của khoa http:// http://feeiuh.com/ mục Sinh viên/văn bản, biểu mẫu.

    II.            Giảng viên phụ trách :

-          Sinh viên nhận trình thư theo nhóm, tại văn phòng giáo vụ ( gặp Thầy Thắng )

-          Phụ trách chính :  Phạm Trung Kiên

                                                    Bạch Thanh Qúy

                                

 

                                                                                     TRƯỞNG KHOA