Thông Báo
Thông báo phân danh sách sinh viên thực tập tại công ty ( đi đợt 11/12/2017) (07-12-2017)
  • Xem danh sách tại đây 
  • Thời gian đi thực tập bắt đầu từ ngày 11/12/2017 đến 02/02/2018
  • Sinh viên liên trực tiếp với giảng viên để được hướng dẫn đến công ty thực tập.
  • Sáng ngày 11/12/2017, lúc 8h đại diện nhóm gặp thầy thắng để nhận trình thư thực tập.
Lưu ý: Sinh viên đến công ty thực tập đi theo nhóm, không đi riêng lẻ.