Thông Báo
Thông báo lịch học môn Thiết lập dự án kỹ thuật HK2 năm 2017-2017 (12-01-2018)
  1. Sinh viên xem danh sách GVHD lớp học phần của mình tại đây:
      2. Sinh viên liên hệ với GVHD để xắp sếp lịch hướng dẫn trên thời khóa biểu. Xem thông tin liên hệ giảng viên tại đây