Thông Báo
phân sinh viên thực tập lớp DHDI10A/B đi thực tập đợt 02/01/2018 (01-01-2018)
  • Xem danh sách phân công ty thực tập tại đây  
  • Sinh viên liên hệ với GVHD theo số điện thoại ở danh sách trên để được hướng dẫn đến công ty thực tập. 
  • Lúc 9h ngày 02/01 đại diện nhóm nhận trình thư thực tập tại khoa (thầy Thắng).