Thông Báo
Thông báo về việc phân GVHD đồ án, chuyên đề các lớp học lại HK2 năm học 2017-2018 (25-01-2018)
Căn cứ danh sách đăng ký học lại đồ án, chuyên đề của sinh viên HK2 năm học 2017-2018, căn cứ tiến độ đào tạo HK2 năm học 2017-2018, Khoa Điện thông báo đến sinh viên như sau:
  • Xem danh sách phân GVHD tại đây   
  • Sinh viên liên hệ với GVHD theo số điện thoại đính kèm trong danh sách.
  • Thời gian thực hiện từ ngày 26/01 đến 13/05/2018.