Thông Báo
Danh sách dự kiến nhận học bổng HK1 năm học 2017-2018 Khoa Điện (cập nhật bổ sung ) (05-03-2018)
Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên danh sách dự kiến nhận học bổng HK1 năm học 2017-2018 Khoa Điện (cập nhật bổ sung)  
Sinh viên kiểm tra, mọi vấn đề cần giải đáp thắc mắc, sinh viên liên hệ cô Hải Hiền phòng Đào tạo hạn chót ngày 08/03/2018.