Thông Báo
Thông báo Lịch đăng ký học các môn Anh văn 2, Anh văn 3 dành cho các lớp ABET và tiên tiến HK2 năm 2017-2018 (18-01-2018)
  • Lớp học phần 251140201, môn Anh văn 2 (Tiên tiến)
Học thứ 3 tiết 7-9, phòng B2.07, cô Bảo Trinh (chỉ cần 10 sv đăng ký là lớp được chấp nhận mở đóng phí)
  • Lớp học phần 211148213, môn Anh văn 2 (ABET)
Học thứ 5, tiết 4-6, phòng A2.06 , Thầy Cần.
  • Lớp học phần 211148306, môn Anh văn 3 (ABET)
Học thứ 5, tiết 2-4, phòng A3.06, Cô Nga.

Đăng ký trên trang đăng ký học phần đến 02/02/2018 Bắt đầu học: 26/02/2018