Biểu mẫu khóa luận

Sinh viên có thể tham khảo các mẫu phục vụ cho đăng ký đề tài, khóa luận tốt nghiệp sau:

  1. Phiếu đăng ký đề tài - Download    
  2. Quy dinh Trinh bay KLTN - Download       
  3. Mau 1 (bìa khóa luận, gồm file pdf và corel) - Download         
  4. Mau 2 (Nhãn CD) Download    
  5. Mau 3 (Tổng thể) Download          

  • Ngày đăng: 2018-03-26
  • Ngày sửa: 2018-05-28
  • Người đăng: Ngọc
  • Xem: 1322